Czy można nie płacić alimentów?
Jak można uchylić się od płacenia alimentów byłemu małżonkowi?

Po pierwsze – można wystąpić z powództwem o całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka z uwagi na istotną zmianę okoliczności. Istnieje także możliwość złożenia pozwu o obniżenie alimentów. W obu sytuacjach trzeba precyzyjnie wykazać przed Sądem, że od czasu wydania ostatniego orzeczenia nastąpiła istotna zmiana okoliczności.

Jak zatem uchylić alimenty na małżonka i jak „istotna zmiana okoliczności” powinna wyglądać?

Przede wszystkim, należy wykazać, że były małżonek znajduje się w lepszej sytuacji finansowej. Na przykład były małżonek znalazł dobrze płatną pracę i zwiększyły się jego możliwości zarobkowe i majątkowe.

Co w sytuacji, gdy były małżonek ma nowego, dobrze sytuowanego partnera?

Jeżeli były małżonek jest z nowym partnerem w związku nieformalnym (nie zawarł z nią/z nim nowego związku małżeńskiego), to co do zasady obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Jednakże można powołać się na zasady współżycia społecznego i spróbować wykazać, że przez związek z majętnym nowym partnerem sytuacja byłego małżonka znacząco się poprawiła.

Natomiast – jeśli były małżonek zawarł nowy związek małżeński – sytuacja jest o wiele prostsza. Polskie prawo przewiduje bowiem, że obowiązek płacenia alimentów byłemu małżonkowi wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. W takiej sytuacji obowiązek płacenia alimentów zostanie uchylony w całości, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

Uchylenie alimentów po 5 latach od orzeczenia rozwodu:

Jeśli rozwód orzeczono bez orzekania o winie, to w takiej sytuacji, co do zasady, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa z upływem 5 lat od wydania wyroku rozwodowego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Sąd może przedłużyć powyższy termin. 

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk

Alimenty Gdynia
Czy można nie płacić alimentów na dziecko?

Nie ma możliwości całkowitego uchylenia się od płacenia alimentów na rzecz dziecka niepełnoletniego. Rodzice są zobowiązani do dzielenia się z małoletnimi dziećmi nawet najmniejszymi swoimi dochodami.  

Czy istnieje zatem jakakolwiek możliwość uchylenia się od alimentów na dzieci?

W polskim prawie znajduje się przepis, który daje możliwość ojcu lub matce uchylenia się od płacenia alimentów na rzecz dziecka pełnoletniego, jeżeli zostanie spełniona jedna z przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanek:

 • jeżeli świadczenia alimentacyjne są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica,
 • jeżeli dziecko nie stara się, aby utrzymać się samodzielnie.

Pierwsza z sytuacji może mieć miejsce, kiedy rodzic nie jest w stanie wywiązać się z uiszczania świadczeń alimentacyjnych – na przykład z powodu swojego stanu zdrowia. Rodzic musi wtedy wykazać przed Sądem, że płacenie alimentów stanowi dla niego nadmierny uszczerbek. Oznacza to, że taki rodzic nie mógłby przez świadczenia alimentacyjne zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Druga sytuacja związana jest z przyczynami leżącymi po stronie pełnoletniego dziecka. Jeżeli dziecko nie studiuje, nie zdaje egzaminów w terminach, a zwłaszcza, gdy powtarza kolejne lata studiów, to rodzic może żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk

Nie płaci alimentów
Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów?

Poniżej przedstawiam kilka dróg postępowania:

 • Udanie się do komornika:

Należy rozpocząć od wizyty u komornika. W sprawach o alimenty komornicy sądowi są zobowiązani do działania ze szczególną starannością. Komornik podejmuje działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, a także bada jego sytuację finansową i majątkową. Komornik ustala również numer konta bankowego dłużnika, celem zajęcia jego środków pieniężnych. Bada również, czy istnieje możliwość wystąpienia do pracodawcy dłużnika o zajęcie jego wynagrodzenia.

 • Skorzystanie z Funduszu Alimentacyjnego:

Kolejną możliwością jest skorzystanie z Funduszu Alimentacyjnego. Niestety trzeba spełnić kilka kryteriów. Świadczenia z Funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnych alimentów). Maksymalnie z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać 500 zł.

 • Wystąpienie z żądaniem alimentów od rodziców dłużnika, czyli od dziadków dziecka:

Jeśli nie wiemy, gdzie znajduje się ojciec dziecka, ale znamy jego rodziców, to warto wystąpić o alimenty właśnie od nich. Dziadkowie zazwyczaj posiadają stabilną sytuację finansową (pobierają emeryturę lub mają stałe źródło dochodu). Płacenie alimentów przez dziadków dziecka może bardzo zmotywować ojca do płacenia na rzecz swojego dziecka.

 • Złożenie zawiadomienie do Prokuratury:

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem. Jeżeli dłużnik nie płaci alimentów od 3 miesięcy,  grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku. Postępowanie karne również może pozytywnie wpłynąć na krnąbrnego dłużnika.

 • Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników:

Można postarać się o wpis należności do Krajowego Rejestru Długów. Figurowanie na tej liście może utrudnić dłużnikowi funkcjonowanie na rynku i uniemożliwić mu zaciąganie kredytów.

 • Złożenie skargi pauliańskiej:

Co zrobić, gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów i pozbywa się swojego majątku ze szkodą dla dziecka (np. przepisuje mieszkanie lub samochód na rodziców albo inne osoby)? Należy w takiej sytuacji wystąpić do Sądu z powództwem o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czyli złożyć tzw. skargą pauliańską.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk

Jak zablokować rozwód?
Jak zablokować rozwód?

Co należy zrobić, aby zablokować rozwód? Jest jeden sposób.

Po pierwsze trzeba być małżonkiem niewinnym rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków musi zostać uznany za wyłącznie winnego.

Następnie trzeba odmówić zgody na rozwód i na tej podstawie wnosić o oddalenie powództwa o rozwód w całości. Sąd będzie wówczas badał, czy odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Odmowa mogłaby być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli celem małżonka niewinnego jest zemsta na drugim małżonku.

Należy także wykazać przed Sądem, że ratuje się małżeństwo i jest się osobą głęboko religijną.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. I ACa 290/99 wyraził pogląd, że:

„Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.)”.

Podobnie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. II CKN 292/97.

Trzeba pamiętać, że Sąd będzie wnikliwie badał to, czy wskazane przyczyny są rzeczywiste.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk

Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

W celu pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej należy złożyć do Sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Wniosek ten jest wolny od opłaty sądowej. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, dlaczego drugi z rodziców powinien zostać całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że Sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeżeli:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. gdy rodzic przebywa w zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym bądź wyjechał na stałe za granicę i trudno jest ustalić, kiedy wróci);
 • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. stosuje kary cielesne, naraża dziecko na utratę życia lub zdrowia, poniża dziecko, wykorzystuje dziecko do czynów nierządnych);
 • rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. nie interesuje się jego losem, nie płaci alimentów, zaniedbuje dziecko ze względu na swoje własne uzależnienia);
 • utrzymują się przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W postępowaniu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej Sąd bada, czy dobro dziecka jest zagrożone. Celem Sądu jest zapewnienie dziecku rozwoju w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu. Każda z wyżej wskazanych przyczyn stanowi samoistną podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej. W razie wystąpienia jednej z trzech pierwszych przesłanek wskazanych powyżej, Sąd obligatoryjnie wydaje postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W przypadku wystąpienia ostatniej z przesłanek – Sąd może, ale nie musi wydać postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego albo obojga rodziców.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r. nadużywanie władzy rodzicielskiej zachodzi także wówczas, gdy postępowanie rodzica obiektywnie wywiera negatywny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, choćby nie było związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem rodzica wobec dziecka.

Zdaniem Sądu Najwyższego kwestionowanie ojcostwa w kilka lat po urodzeniu dziecka, połączone z agresją wobec niego i matki, stanowi poważne nadużycie władzy rodzicielskiej uzasadniające najsurowsze rozstrzygnięcie Sądu.

Także nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczej działalności i uchylanie się od płacenia alimentów są wystarczającymi przesłankami do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Nadto trzeba dodać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego względem dzieckaObie strony zachowują też prawo do osobistej styczności. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z mocy orzeczenia Sądu.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk