Rozwód Gdynia

Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby wnieść sprawę o rozwód?

Należy przygotować m.in.:

  1. pozew wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla małżonka (jeżeli pozew składamy osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku to zostawiamy trzeci egzemplarz pierwszej strony pozwu dla siebie – dla potwierdzenia wniesienia);
  2. oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa;
  3. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie)
  4.  zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy;
  5. odpis orzeczenia lub akt notarialny świadczący o tym, że między małżonkami  został ustanowiony stan rozdzielności majątkowej (jeżeli taka rozdzielność majątkowa nastąpiła).

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Sąd zwróci:

  • połowę uiszczonej opłaty w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie;
  • ¾ opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.

Ile trwa sprawa o rozwód?

Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie stron może zakończyć się na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od wniesienia pozwu do Sądu.

Sprawa z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia trwa co najmniej kilka lat (zazwyczaj od dwóch do czterech lat).

Czy w trakcie sprawy rozwodowej można zmieniać swoje stanowisko?

Tak. W sprawie rozwodowej można zmienić swoje stanowisko nawet w postępowaniu przed Sądem II instancji. Każda ze stron ma prawo zmienić swoje stanowisko (zaostrzyć lub złagodzić) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Najważniejsze jest, aby był on sporządzony bez emocji i nie posiadał błędów formalnych. Należy pamiętać, że druga strona w odpowiedzi na pozew również musi złożyć wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Nie powinniśmy zatem przedstawiać małżonka w złym świetle. Dobrze sporządzony pozew o rozwód pozwala rozwieść strony już na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od jego nadania na poczcie.

Jakie są przesłanki rozwodu?

W sprawie o rozwód Sąd bada czy między małożonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwałość rozkładku pożycia oznacza, że nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, że pomiędzy małżonkami zanikła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Jak długo powinien trwać stan rozkładu pożycia?

W większości przypadków stan rozkładu pożycia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Nasza Kancelaria zajmowała się sprawami, w których rozkład pożycia trwał nawet kilkanaście lat.

Dlaczego w sprawie o rozwód warto mieć adwokata?

Przede wszystkim dlatego, że adwokat sporządzi pozew o rozwód, który nie będzie obarczony żadnymi brakami formalnymi i dzięki temu unikniemy przewlekłości postępowania. Każdy brak procesowy powoduje kilkumiesięczną zwłokę w postępowaniu. Sporządzanie pozwu i innych pism procesowych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

Wezwania do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych prowadzą do wymiany zbędnej korespondencji między Sądem a stroną. Sędziowie lubią, gdy pozew napisany jest w sposób precyzyjny, jasny i poprawny.

Adwokat jako profesjonalny pełnomocnik w większości wyręcza strony. Stawia się za strony na rozprawach, składa odpowiednie wnioski i przesłuchuje świadków. Adwokat przygotowuje przed rozprawą pytania do świadków i wie, kiedy je zadać, aby zwiększyć szansę na wygranie sprawy.

Adwokat przygotowuje również swoich Klientów do każdej rozprawy. Dlatego tak istotna jest współpraca pomiędzy Klientem a adwokatem w trakcie spotkań przed kolejnymi rozprawami. Przygotowując się do rozprawy należy zrobić wszystko, aby nie być w żadnym momencie zaskoczonym przez przeciwnika procesowego. Adwokat wie także, które informacje przekazane mu przez Klienta mogą mieć znaczenie dla sprawy. Rolą adwokata nie jest to, aby oceniać Klienta, lecz mu pomóc.

Trzeba pamiętać, że wyrok w sprawie rozwodowej ponosi za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. W wielu przypadkach dochodzi do obciążenia stron obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Procesu rozwodowego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Istotne jest, aby nad interesami stron czuwała osoba, która zajmuje się tego typu sprawami na co dzień. W szczególności wtedy, kiedy nasz przeciwnik procesowy korzysta z pomocy pełnomocnika.

Adwokaci wiedzą, z jakich instrumentów procesowych korzystać, aby zabezpieczyć interesy swoich Klientów. Ta wiedza jest niezbędna zwłaszcza w obecnym stanie prawnym, w którym procesy sądowe są niezwykle sformalizowane. Bez wiedzy procesowej można przegrać sprawę pomimo tego, że w rzeczywistości ma się rację. Adwokat wie także kiedy złożyć odpowiedni wniosek procesowy i w jakim czasie należy to zrobić.

Adwokat jest także wsparciem psychicznym dla swoich Klientów na sali sądowej. Stres jest nieodłącznym towarzyszem procesów sądowych. Brak umiejętności zachowania trzeźwości umysłu może negatywnie wpłynąć na końcowy rezultat. Bez wątpienia sprawy rozwodowe niosą za sobą ogromny ładunek emocji. Sąd na rozprawie raczej stronom nie pomaga. Dodatkowo możemy być pewni, że przeciwnik procesowy będzie wszystko utrudniał i starał się nas wyprowadzić z równowagi. Dlatego warto mieć obok siebie adwokata, który będzie dla nas dużym wsparciem. Nie tylko wsparciem prawnym, ale również psychicznym. Adwokat zawsze zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu

791 097 057 – adwokat Karol Czaplewski

ul. Władysława IV 43, VI piętro, 81-395 Gdynia

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk