Rozwód Gdynia

Rozwód Gdynia

Główną specjalizacją naszej Kancelarii jest prowadzenie spraw o rozwód. Reprezentujemy Klientów przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a także przed Sądami Okręgowymi na terenie całego kraju. Poniżej odpowiadamy na szereg pytań związanych z tematyką rozwodu.

_____________________________

Jaki jest najbardziej niebezpieczny moment w sprawie rozwodowej?

Najbardziej newralgicznym (niebezpiecznym) momentem w sprawie rozwodowej – ważniejszym nawet niż składanie zeznań – jest moment wydania przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania, a także czas przed wydaniem tego postanowienia i po jego wydaniu.

Bardzo często Sąd wydaje to postanowienie na posiedzeniu niejawnym i niezwykle ważne jest, aby rzetelnie i precyzyjnie się do tego momentu przygotować.

Sąd Okręgowy w Gdańsku niejednokrotnie wydaje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów bez poznania sytuacji majątkowej i zarobkowej drugiej strony.

Musimy pamiętać, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentów jest natychmiastowo wykonalne (podlega egzekucji komorniczej bez względu na to, czy złożymy na to postanowienie środek zaskarżenia, czy nie).

Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby wnieść sprawę o rozwód?

Należy przygotować m.in.:

 1. pozew wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla małżonka (jeżeli pozew składamy osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku to zostawiamy trzeci egzemplarz pierwszej strony pozwu dla siebie – dla potwierdzenia wniesienia);
 2. oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 3. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie);
 4.  zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy;
 5. odpis orzeczenia lub akt notarialny świadczący o tym, że między małżonkami został ustanowiony stan rozdzielności majątkowej (jeżeli taka rozdzielność majątkowa nastąpiła).

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Sąd zwróci:

 • połowę uiszczonej opłaty w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie;
 • ¾ opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.

Ile trwają rozwody?

Nasi Klienci bardzo często pytają się – ile trwają rozwody? Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie stron może zakończyć się na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od wniesienia pozwu do sądu. Sama rozprawa trwa od 15 do 20 minut.

Sprawa z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia trwa co najmniej kilka lat (zazwyczaj od dwóch do czterech lat).

Do jakiego sądu składa się pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składamy do Sądu Okręgowego, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwali małżonkowie. Warunkiem jest, aby jedna osoba nadal mieszkała na jego terenie. Jest to sytuacja najczęstsza. W Polsce jest 45 Sądów Okręgowych i zazwyczaj mieszczą się w dużych miastach.

Jeżeli każdy z małżonków przeprowadził się po rozstaniu do innego miasta, wówczas sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej będzie Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Jeżeli jeden z małżonków mieszka za granicą to sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda.

W wyjątkowych sytuacjach sąd właściwy zostanie wyznaczony przez Sąd Najwyższy.

Czy w trakcie sprawy rozwodowej można zmieniać swoje stanowisko?

Tak. W sprawie rozwodowej można zmienić swoje stanowisko nawet w postępowaniu przed sądem II instancji. Każda ze stron ma prawo zmienić swoje stanowisko (zaostrzyć lub złagodzić) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie dowody w sprawie o rozwód?

Jakie dowody można powołać w sprawie o rozwód? W sprawach rozwodowych można wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie praktycznie każdego rodzaju dowodu.

Co może być dowodem w sądzie:

 • zeznania świadków
 • wydruki korespondencji (wydruki smsów, wiadomości z komunikatorów – Messenger’a, WhatsApp’a, etc.)
 • zaświadczenia od lekarza (także obdukcje)
 • raporty detektywistyczne
 • nagrania rozmów z małżonkiem
 • PIT’y
 • zaświadczenia z ZUS’u
 • zaświadczenia od pracodawców
 • zdjęcia
 • faktury imienne
 • zaświadczenia dotyczące korzystania z zajęć dodatkowych
 • potwierdzenia przelewów.

Przedstawienie solidnych dowodów jest bardzo ważne w sprawach rozwodowych, a zaniedbania w tej kwestii mogą prowadzić do niekorzystnego wyroku. Dlatego też w sprawie o rozwód konieczne jest poświęcenie należytej uwagi i czasu na przygotowanie i złożenie wartościowych dowodów.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Najważniejsze jest, aby był on sporządzony bez emocji i nie posiadał błędów formalnych. Należy pamiętać, że druga strona w odpowiedzi na pozew również musi złożyć wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Nie powinniśmy zatem przedstawiać małżonka w złym świetle. Dobrze sporządzony pozew o rozwód pozwala rozwieść strony już na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od jego nadania na poczcie.

Dlaczego w sprawie o rozwód warto mieć adwokata?

Przede wszystkim dlatego, że adwokat rozwodowy sporządzi pozew o rozwód, który nie będzie obarczony żadnymi brakami formalnymi i dzięki temu unikniemy przewlekłości postępowania. Każdy brak procesowy powoduje kilkumiesięczną zwłokę w postępowaniu. Sporządzanie pozwu i innych pism procesowych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

Wezwania do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych prowadzą do wymiany zbędnej korespondencji między sądem a stroną. Sędziowie lubią, gdy pozew napisany jest w sposób precyzyjny, jasny i poprawny.

Adwokat jako profesjonalny pełnomocnik w większości wyręcza strony. Stawia się za strony na rozprawach, składa odpowiednie wnioski i przesłuchuje świadków. Adwokat przygotowuje przed rozprawą pytania do świadków i wie, kiedy je zadać, aby zwiększyć szansę na wygranie sprawy.

Adwokat przygotowuje również swoich Klientów do każdej rozprawy. Dlatego tak istotna jest współpraca pomiędzy Klientem a adwokatem w trakcie spotkań przed kolejnymi rozprawami. Przygotowując się do rozprawy należy zrobić wszystko, aby nie być w żadnym momencie zaskoczonym przez przeciwnika procesowego. Adwokat wie także, które informacje przekazane mu przez Klienta mogą mieć znaczenie dla sprawy. Rolą adwokata nie jest to, aby oceniać Klienta, lecz mu pomóc.

Trzeba pamiętać, że wyrok w sprawie rozwodowej ponosi za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. W wielu przypadkach dochodzi do obciążenia stron obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Procesu rozwodowego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Istotne jest, aby nad interesami stron czuwała osoba, która zajmuje się tego typu sprawami na co dzień. W szczególności wtedy, kiedy nasz przeciwnik procesowy korzysta z pomocy pełnomocnika.

Adwokaci wiedzą, z jakich instrumentów procesowych korzystać, aby zabezpieczyć interesy swoich Klientów. Ta wiedza jest niezbędna zwłaszcza w obecnym stanie prawnym, w którym procesy sądowe są niezwykle sformalizowane. Bez wiedzy procesowej można przegrać sprawę pomimo tego, że w rzeczywistości ma się rację. Adwokat wie także kiedy złożyć odpowiedni wniosek procesowy i w jakim czasie należy to zrobić.

Adwokat rozwodowy jest także wsparciem psychicznym dla swoich Klientów na sali sądowej. Stres jest nieodłącznym towarzyszem procesów sądowych. Brak umiejętności zachowania trzeźwości umysłu może negatywnie wpłynąć na końcowy rezultat. Bez wątpienia sprawy rozwodowe niosą za sobą ogromny ładunek emocji. Sąd na rozprawie raczej stronom nie pomaga. Dodatkowo możemy być pewni, że przeciwnik procesowy będzie wszystko utrudniał i starał się nas wyprowadzić z równowagi. Dlatego warto mieć obok siebie adwokata, który będzie dla nas dużym wsparciem. Nie tylko wsparciem prawnym, ale również psychicznym. Adwokat zawsze zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych.

Czerpanie wiedzy na temat prawnych aspektów rozwodu z osobistych doświadczeń naszych bliskich może okazać się zgubne. Nawet jeżeli sytuacje wydają się podobne, mogą je różnić drobne szczegóły, które w rzeczywistości sądowej mają ogromne znaczenie.

Jakie są przesłanki rozwodu?

W sprawie o rozwód sąd bada czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Trzeba po prostu zapewnić sąd, że małżonków nie łączą już żadne więzi, a sytuacja trwa na tyle długo, że nie ma widoków na jej poprawę. Trwałość rozkładu pożycia oznacza, że nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, że pomiędzy małżonkami zanikła więź duchowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza. Rozwód można orzec tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe przesłanki wystąpią łącznie. Jeśli małżonków nie łączą więzi emocjonalne ani gospodarcze, ale utrzymują za obopólną zgodą kontakty seksualne, to sąd nie wyrazi zgody na rozwód.

Co to jest więź duchowa (emocjonalna)?

Więź duchowa (emocjonalna) oznacza, że istnieją głębokie uczucia małżeńskie, takie jak miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Sąd zawsze zadaje pytanie: “Czy kocha pani/pan męża/żonę? Jeżeli padnie odpowiedź, że tak to będzie oznaczać, że może istnieć przynajmniej częściowa więź uczuciowa. Jeśli wnosimy o rozwód, musimy być przekonani, że nie darzymy małżonka takimi uczuciami, jakimi powinno się darzyć męża lub żonę. Jeżeli kocha tylko jedna osoba, a druga nie, to nie może być mowy o istnieniu więzi emocjonalnej. 

Co to jest więź fizyczna?

Więź fizyczna oznacza, że małżonkowie utrzymują kontakty seksualne. Trzeba pamiętać, że obie strony muszą chcieć bliskości fizycznej i się na nią godzić. Zasadą jest, że między małżonkami, którzy chcą się rozwieść brak jest kontaktów fizycznych. 

Co to jest więź gospodarcza?

Więź gospodarcza oznacza, że małżonkowie często pomimo życia pod jednym dachem, zachowują się bardziej jak współlokatorzy niż małżonkowie, czyli nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jeżeli zatem małżonkowie jedzą wspólnie posiłki, robią razem zakupy, spędzają we dwójkę czas wolny, bezkonfliktowo dzielą się pieniędzmi, a jeden małżonek sprząta po drugim, gotuje i pierze, to można narazić się na zarzut niezerwania więzi gospodarczej. 

Należy również pamiętać, że samo posiadanie odrębnych rachunków bankowych lub rozdzielność majątkowa nie są równoznaczne z brakiem więzi gospodarczej. 

Jak długo powinien trwać stan rozkładu pożycia?

W większości przypadków stan rozkładu pożycia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Nasza Kancelaria zajmowała się sprawami, w których rozkład pożycia trwał nawet kilkanaście lat. Przepisy nie wskazują żadnego okresu, który trzeba wykazać, ponieważ to sąd ustala, czy można mówić o trwałości w konkretnej sprawie. W jednej może wystarczyć bardzo krótki okres (np. gdy doszło do pobicia lub zdrady), w innej trzeba będzie wykazać co najmniej kilkumiesięczne zerwanie więzi. 

Jakie mogą być przyczyny rozwodu?

Katalog przyczyn rozwodu jest otwarty. W każdym przypadku sytuacja i powody rozwodu będą inne. Sąd podchodzi w indywidualny sposób do każdej sprawy. Przyczyny rozwodu są za każdym razem przedmiotem zainteresowania sądu. Strony są pytane przede wszystkim o to:

 • z jakiego powodu małżonek zdecydował się złożyć powód o rozwód;
 • do kiedy w małżeństwie dobrze się układało;
 • z jakiej przyczyny relacja zaczęła się psuć.

_______________________________

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie rozwodu – zadzwoń pod numer: 791 097 057.

Nasza Kancelaria mieści się w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 (w budynku Hossy) na VI piętrze. Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Gdynia Rozwody