Nie płaci alimentów

Poniżej przedstawiam kilka dróg postępowania:

  • Udanie się do komornika:

Należy rozpocząć od wizyty u komornika. W sprawach o alimenty komornicy sądowi są zobowiązani do działania ze szczególną starannością. Komornik podejmuje działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, a także bada jego sytuację finansową i majątkową. Komornik ustala również numer konta bankowego dłużnika, celem zajęcia jego środków pieniężnych. Bada również, czy istnieje możliwość wystąpienia do pracodawcy dłużnika o zajęcie jego wynagrodzenia.

  • Skorzystanie z Funduszu Alimentacyjnego:

Kolejną możliwością jest skorzystanie z Funduszu Alimentacyjnego. Niestety trzeba spełnić kilka kryteriów. Świadczenia z Funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnych alimentów). Maksymalnie z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać 500 zł.

  • Wystąpienie z żądaniem alimentów od rodziców dłużnika, czyli od dziadków dziecka:

Jeśli nie wiemy, gdzie znajduje się ojciec dziecka, ale znamy jego rodziców, to warto wystąpić o alimenty właśnie od nich. Dziadkowie zazwyczaj posiadają stabilną sytuację finansową (pobierają emeryturę lub mają stałe źródło dochodu). Płacenie alimentów przez dziadków dziecka może bardzo zmotywować ojca do płacenia na rzecz swojego dziecka.

  • Złożenie zawiadomienie do Prokuratury:

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem. Jeżeli dłużnik nie płaci alimentów od 3 miesięcy,  grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku. Postępowanie karne również może pozytywnie wpłynąć na krnąbrnego dłużnika.

  • Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników:

Można postarać się o wpis należności do Krajowego Rejestru Długów. Figurowanie na tej liście może utrudnić dłużnikowi funkcjonowanie na rynku i uniemożliwić mu zaciąganie kredytów.

  • Złożenie skargi pauliańskiej:

Co zrobić, gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów i pozbywa się swojego majątku ze szkodą dla dziecka (np. przepisuje mieszkanie lub samochód na rodziców albo inne osoby)? Należy w takiej sytuacji wystąpić do Sądu z powództwem o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czyli złożyć tzw. skargą pauliańską.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk