Ubezwłasnowolnienie Gdynia Gdańsk

Ubezwłasnowolnienie Gdynia Gdańsk

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. Reprezentujemy Klientów przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Co to jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnić można osobę, która ukończyła 13 lat i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Wówczas wnosi się o ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też ubezwłasnowolnienie częściowe, gdy osoba potrzebuje tylko pomocy do prowadzenia swoich spraw. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekuna, a dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora.

Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego. Właściwym do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu zamieszkuje osoba, która ma być ubezwłasnowolniona.

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł.

Ile wynoszą koszty sporządzenia opinii przez biegłych sądowych?

W sprawie o ubezwłasnowolnienie Sąd każdorazowo wzywa wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet opinii sporządzanej przez biegłych. Wysokość takiej zaliczki wynosi od 700 do 850 zł.

Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:

  • wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia – wskazujemy czy wnosimy o ubezwłasnowolnienie całkowite czy częściowe;
  • uzasadnienie wniosku z podaniem przyczyn jego złożenia – należy wskazać, w jakich placówkach leczy się lub leczył uczestnik. Możemy także wskazać jaka jest sytuacja majątkowa uczestnika (osoby, którą chcemy ubezwłasnowolnić). W uzasadnieniu wniosku o ubezwłasnowolnienie wyjaśniamy także stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeżeli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania małżonka. Jeżeli uczestnik jest wdową lub wdowcem, to w takim przypadku załączamy odpis skrócony aktu zgonu małżonka. Jeśli uczestnik jest po rozwodzie, to fakt ten należy wykazać prawomocnym wyrokiem rozwodowym bądź odpisem skróconym aktu małżeństwa, który zawiera informację o rozwodzie. W uzasadnieniu wniosku należy także wyjaśnić stosunek prawny wnioskodawcy wobec uczestnika postępowania o ubezwłasnowolnienie. W tym celu przedkładamy odpowiedni odpis aktu stanu cywilnego. Jeżeli wnioskodawca jest ojcem uczestnika wystarczy odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli zaś wnioskodawczynią jest matka uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko, to zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni. Jeżeli wnioskodawczyni jest siostrą uczestnika i wskutek zawarcia związku małżeńskiego zmieniła nazwisko, to zamiast aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony akt małżeństwa wnioskodawczyni;
  • wskazanie danych osobowych kandydata na kuratora – kurator jest ustanawiany celem ochrony praw uczestnika postępowania o ubezwłasnowolnienie. Kandydatem może być przede wszystkim małżonek oraz krewni osoby, której dotyczy wniosek. Trzeba zaznaczyć, że kandydatem na kuratora nie może być strona postępowania o ubezwłasnowolnienie. Można także załączyć wyrażoną na piśmie zgodę takiej osoby na pełnienie funkcji kuratora;
  • informację czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawiennictwo w Sądzie Okręgowym w Gdańsku celem wysłuchania;
  • informację o aktualnym miejscu pobytu osoby, która ma być ubezwłasnowolniona;
  • numer telefonu i adres e-mail wnioskodawcy celem sprawnego przeprowadzenia postępowania;
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry, psychologa lub neurologa o stanie zdrowia uczestnika.

___________________________

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z postępowaniem o ubezwłasnowolnienie. Zadzwoń pod numer: 791 097 057. Bezpłatna konsultacja telefoniczna.